Algemeen

 • Hoe houden wij jullie op de hoogte?

  We informeren je over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij  stellen het ook erg op prijs als je ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met je.

  Informatieavond
  Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders van alle groepen een uitnodiging voor een informatieavond. Daar hoor je alles over algemene en specifieke groeps- en schoolzaken.

  Ouderavond / rapporten
  De leerkrachten van groep 1 en 2 rapporteren mondeling en wel op de geplande ouderavonden, maar ook terloops. Vanaf de eerste tot en met de laatste schooldag worden de kleuters op onze school in hun ontwikkeling gevolgd via een observatieschema.

  De groepen 3 tot en met 8 krijgen een rapport, daarna volgen de oudergesprekken. Het eindrapport is met facultatieve gesprekken. Alle rapporten zijn een uitdraai van de digitale rapportage van de leerkracht.

  Ouderapp
  Via de ouderapp deelt de groepsleerkracht foto’s en berichten over wat er in de klas speelt en waar in de klas aan wordt gewerkt.

  Nieuwsbrief
  Maandelijks ontvang je onze nieuwsbrief. Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht.

 • Eten en drinken

  Alle kinderen moeten iedere dag iets  te eten (geen snoep) en te drinken meenemen. Tijdens de eerste pauze eten alle kinderen fruit. Voor de tweede pauze moet er een lunchtrommel meegenomen worden.

 • Verjaardagen

  Bij verjaardagen vinden kinderen het leuk om te trakteren. Wij willen hiervoor liever geen bindende regels opleggen, maar we stellen het zeer op prijs wanneer je voor de kinderen iets gezonds mee geeft. In de kleutergroepen mogen de ouders van de jarige het verjaardagsfeest bijwonen.

 • Vertrouwenspersoon

  Onze interne vertrouwenspersoon is gemakkelijk aanspreekbaar voor zowel ouders als kinderen. Wat doet de interne vertrouwenspersoon:

  • luisteren naar de klacht
  • informatie geven over de klachtenprocedure
  • overleggen met de externe vertrouwenspersoon
  • eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon
  • contact houden met de leerling/ouder

  Binnen onze school zijn zowel Ester Valk (esther.valk@eenbes.nl) als Friedeke van Dijk-Wisse (friedeke.wisse@eenbes.nl) intern vertrouwenspersoon.

 • Medezeggenschapsraad

  De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan, dat bestaat uit leden die gekozen worden uit ouders en personeel van de school. Voor bepaalde besluiten met betrekking tot onze school heeft de schooldirectie, instemming, dan wel advies nodig van de MR. Bij het nemen van andere besluiten door het bestuur heeft de MR het recht om adviezen te geven. De MR biedt de mogelijkheid tot direct contact en overleg tussen vertegenwoordigers van ouders, leerkrachten en bestuur. Tevens houdt de MR zich bezig met onderwerpen die het beleid van de school aangaan.

  Wat is de MR?
  De MR is de spreekbuis van ouders en leerkrachten naar de schooldirectie. Vergaderingen van de MR zijn openbaar. De vergaderdata staan in de schoolgids. De MR van alle scholen die onder het Eenbes bestuur vallen, kiezen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR.

  De MR Leden:
  Teamgeleding:

  • Pascalle van Bakel (lid)
  • Eline van Rijt (lid)

  Oudergeleding:

  • Susan Reniers (lid)
  • Marjolein van Kuringen (lid)
  • Inge Bogaartz (voorzitter)

  De MR is te bereiken via mrnieuwelinde@eenbes.nl

 • Ouderraad

  De ouderraad is een vereniging die als doel heeft het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en leerkrachten. In de praktijk betekent dat vooral het coördineren van ouderparticipatie en steun bieden bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten en vieringen op school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een sportdag, maar ook activiteiten rondom feestdagen zoals Sinterklaas, Kerst,Carnaval en Pasen. Hierbij roept de ouderraad altijd de hulp van ouders van de leerlingen in.

  De ouderraad bestaat dit schooljaar uit 8 leden. Een lid van de ouderraad heeft zitting voor de tijd van drie jaar, met de mogelijkheid om herkozen te worden voor een nieuwe periode. Je bent als ouder lid van de oudervereniging (waarvan de ouderraad het bestuur vormt), tenzij je hier schriftelijk bezwaar tegen aantekent.

  Openbare ledenvergadering
  Aan het begin van het schooljaar houdt de ouderraad een openbare Ledenvergadering waar alle ouders welkom zijn. In deze vergadering worden nieuwe leden voorgesteld en worden de activiteiten en begroting van het afgelopen schooljaar besproken. Ook de begroting van het komend schooljaar wordt toegelicht.

  Ouderraadsleden

  • Susan – voorzitter
  • Melanie – lid
  • Jolanda – lid
  • Eva -lid
  • Marloes – lid
  • Marieke – lid
  • Inge – externe penningmeester

  De ouderraad is te bereiken via ornieuwelinde@outlook.com

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.30 uur. Woensdag en vrijdag van  8.30 tot 12.30 uur.

  Pauze
  De kinderen hebben twee keer pauze. Zowel in de ochtendpauze (10.15 uur tot 10.30 uur), als tussen de middag (12.10 uur tot 12.30 uur) spelen alle groepen samen buiten en wordt er door meerdere leerkrachten gesurveilleerd.

  Gym
  Op dinsdag gymmen de groepen 3 t/m 8 in de gymzaal van de Hongerman

 • Vakanties

  Vakantierooster schooljaar 2024-2025

  Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2024
  Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
  Voorjaarsvakantie 3 maart t/m 7 maart 2025
  Tweede Paasdag 21 april 2025
  Meivakantie 21 april t/m 05 mei 2025
  Koningsdag 27 april 2025
  Hemelvaart 29 en 30 mei 2025
  Tweede Pinksterdag 9 juni 2025
  Zomervakantie 7 juli t/m 15 augustus 2025

  Vakantierooster schooljaar 2023-2024

  Herfstvakantie 14 t/m 22 oktober 2023
  Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 10 februari t/m 18 februari 2024
  Tweede Paasdag 1 april 2024
  Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2024
  Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
  Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
  Zomervakantie 6 juli t/m 18 augustus 2024
 • Studiedagen

  Studiedagen schooljaar 2023-2024
  Dinsdag 3 oktober 2023
  Woensdag 6 december 2023
  Maandag 11 maart 2024
  Donderdag 20 juni 2024 en vrijdag 21 juni 2024

   

Zelfstandig werken, rust, gepersonaliseerd leren, kindgericht Kindcentrum De Nieuwe Linde