Zo ziet ons onderwijs eruit

Je wordt gezien op De Nieuwe Linde: de school werd in 1985 opgericht. We waren zelfs de eerste brede school van Nuenen. Nog steeds draagt de school ‘nieuw’ in de naam. Misschien wel omdat we elk kind telkens met nieuwe ogen zien, onbevooroordeeld en optimistisch over zijn of haar unieke mogelijkheden. Want dat ieder kind anders is, zien we duidelijk. Ons uitgangspunt is daarom dat we kinderen altijd de ruimte bieden om zichzelf te zijn en stimuleren om zich op hun eigen niveau te ontwikkelen. Of, zoals een van onze collega’s het graag samenvat: “Ik heb 25 niveaus in mijn klas!”. Wij omarmen de verschillen, omdat die kleur geven aan onze school en onze maatschappij weerspiegelen. Een maatschappij die vraagt om 21ste-eeuwse vaardigheden die wij kinderen met veel plezier en toewijding bijbrengen. Lees hier onze missie en visie

Onderwijs in beweging, rust in de klas

Onze kijk op onderwijs is altijd in ontwikkeling, al houden we graag vast aan duidelijke structuren die kinderen rust en overzicht geven. Ons team is stabiel gedurende het schooljaar, met een mooie balans tussen ervaren leerkrachten en een nieuwe lichting docenten. Met dit veelzijdige team overwonnen we zelfs een pandemie, zonder dat ons onderwijs stilviel! Onze klassen zijn vaak kleiner dan op andere scholen, waardoor er alle aandacht is voor iedere afzonderlijke leerling en we kinderen optimaal kunnen voorbereiden op het vervolgonderwijs. Goed kunnen plannen is op de middelbare school een must, vandaar dat we daar al vroeg aandacht aan geven. De indeling van ons gebouw is gericht op ontmoeten en samenwerken: de verschillende klaslokalen liggen in een cirkel met in het midden de aula, het kloppend hart van onze school. Hier werken we in de middagen ook aan toekomstgerichte projecten en thema’s met kinderen van alle leeftijden door elkaar. Dat de juf van groep drie de kinderen van groep acht bij naam kent en andersom, is heel normaal binnen onze school. Er is onderling respect, rangen en standen kennen we niet, want iedereen is gelijk en jong en oud werken samen. Diversiteit en inclusiviteit leer je niet uit boeken, maar door te leren van elkaar.

Vraaggestuurd leren

We leren kinderen reflecteren op zichzelf en vanuit deze reflectie stellen ze persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen op. Naar mate leerlingen ouder worden krijgen zij meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap over het leerproces. De leerkracht helpt hen inzicht te krijgen in waar zij staan in het leerproces en welke stappen zij kunnen zetten in hun verdere ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook hun eigen inbreng hebben in het onderwijs en zich eigenaar voelen. Dit komt terug in de kinderraad en bij zaakvakken, Engels en ICT. Hier is meer ruimte voor het vraaggestuurd leren. Verder mogen alle kinderen hun inbreng geven voor de keuze van thema’s, projecten, presentaties en werkstukken.

Thematisch werken

Binnen het thematisch werken spreken we de nieuwsgierigheid, creativiteit, kritische houding, verantwoordelijkheid en intrinsieke motivatie van kinderen aan. We richten ons op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren waarbij kinderen kennis, inzichten en vaardigheden van de 21e eeuw opdoen. Kinderen bepalen zo, binnen gestelde kaders, hun eigen leervragen.

Talentontwikkeling

Het bewustzijn dat ieder kind ergens goed in is en dat ook durft te laten zien, is ons uitgangspunt bij talentontwikkeling. Dit houdt meer in dan ontwikkeling van de vaardigheden bij taal, lezen, schrijven en rekenen.

Het ontdekken en ontwikkelen van talenten die in elk kind zitten, krijgt op De Nieuwe Linde veel aandacht. Onder de noemer ‘Talinde’ (een samentrekking van talent en linde) krijgen kinderen ruimte om uit te blinken in muziek, dans, fotografie, ICT, knutsel- en bakkunsten, presenteren en meer. Dit talentenprogramma draagt bij aan het opdoen van ervaringen bij kinderen. We organiseren twee keer per jaar talentenshows. Voor al deze activiteiten werken we samen met partners uit onze omgeving en verbinden we inspirerende professionals aan onze school.

Cultuur Loper

De Nieuwe Linde neemt deel aan de Cultuur Loper, waarmee we investeren in de kwaliteit van onze cultuureducatie. Binnen verschillende thema’s besteden we structureel aandacht aan kunst, cultuur en beeldende vorming, muziek en dans.

De Nieuwe Linde creëert hiermee een rijke en betekenisvolle leeromgeving die de nieuwsgierigheid van het kind prikkelt. De cultuureducatie is van grote toegevoegde waarde omdat het bijdraagt aan het prikkelen van de verwondering van de kinderen.

Veilige leeromgeving

We zijn trots dat de kinderen zich veilig voelen op de De Nieuwe Linde! Uit het tevredenheidsonderzoek van oktober 2022 komt naar voren dat kinderen zich veilig voelen in de klas (9.4), dat ze genoeg vrienden/vriendinnen in de groep hebben (9.2), dat ze bij hun juf/meester terechtkunnen als ze problemen hebben (9.0), dat ze zich veilig voelen op school (9.0), dat ze zich veilig voelen op het schoolplein (8.9) en dat ze het fijn vinden op school (8.7). Ze vinden in sterke mate dat ze in een leuke groep zitten (8.7)

Leerlingen kunnen alleen zich alleen maar ontwikkelen in een veilige en uitdagende leeromgeving waarin zij zich gewaardeerd, gerespecteerd en veilig voelen. We vinden het dan ook van groot belang dat uw kind zich thuis voelt op school.

Als het kind zich prettig voelt, zal dat positieve effecten hebben op hun ontwikkeling en de onderwijsresultaten. In ons pedagogisch klimaat staan wederzijds respect, veiligheid en een goede en open omgang met elkaar centraal. Dit vertaalt zich in ons dagelijks handelen. Wij sturen krachtig op het positieve en hanteren de Fides methodiek waar zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden centraal staan.

Leren van elkaar

Heldere communicatie en een samenwerkingsrelatie vanuit vertrouwen in elkaar, met ouders en verzorgers is onmisbaar om de schooldagen georganiseerd en prettig te laten verlopen. Om op de hoogte te blijven van het welzijn van ieder kind onderhouden we via meerdere kanalen over en weer contact. We vinden het belangrijk om vindbaar en bereikbaar te zijn, zowel online als in levende lijve. Met de kinderraad, ouderraad en de medezeggenschapsraad, die bestaat uit ouders en leerkrachten, blijven schooldirectie en overkoepelend bestuur het hele jaar door in gesprek. Binnen ons team leren we dagelijks van en met elkaar door het geven en ontvangen van feedback. Hierdoor is ons onderwijs continu in ontwikkeling en streven we een verbetercultuur na: iedere dag een beetje beter. Ook met het middelbaar onderwijs in onze regio zijn de contacten goed. Zo houden we binding met onze achterban, kartrekkers en samenwerkingspartners.