Zorg

Contacten van pedagoog met andere organisaties

Er kunnen bij de peuterspeelzaal over een peuter vragen binnenkomen van de basisschool of van externe deskundigen. In dat geval geven wij alleen informatie met schriftelijke toestemming van de ouders.

 

Tijdens het intakegesprek bij alle nieuwe peuters kunnen de ouders/verzorgers hiervoor een verklaring invullen. Met deze verklaring geven ouders/verzorgers toestemming tot het uitwisselen van informatie met basisscholen, consultatiebureau en hulpverleners zoals b.v. VTO-team of het Audiologisch Centrum. Natuurlijk gebeurt dit alleen als hier aanleiding toe is.

Doel van een goede informatieoverdracht is:

Zorgen dat kinderen zo snel mogelijk de juiste zorg en begeleiding krijgen als er problemen met de ontwikkeling zijn of dreigen.

 

Daarnaast kan binnen onze organisatie de pedagoog zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zo’n signaal geeft zij alleen af, nadat zij de ouders/verzorgers hierover heeft geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd.

In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige. Als er twee of meer signalen in het systeem staan over dezelfde jeugdige, dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen.

Deze ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de jeugdige en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen. Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd.

GGD inspectie

Jaarlijks wordt onze speelzaal door GGD Brabant-Zuidoost geïnspecteerd op het gebied van (o.a.) veiligheid, gezondheid, educatief-pedagogisch beleid en praktijk.

GGD inspectierapport