Pedagogisch beleid

Wij werken volgens een pedagogisch beleidsplan, dat afgelopen jaar in samenwerking met leidsters en pedagoog is ontwikkeld. Hierin hebben wij het doel en visie van de speelzaal vastgelegd, en dient als richtsnoer voor onze omgang met peuters en hun ouders.

Doel

Het doel van de peuterspeelzaal behelst het creëren van een basisvoorziening voor kinderen van 2½ jaar tot 4 jaar, teneinde hen de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen. Ieder kind is uniek en verdient het om de kans te krijgen zich te ontwikkelen in eigen tempo en naar eigen kunnen. Wij willen alle gebieden van de ontwikkeling stimuleren: sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief en creatief.

Uitgangspunt is hierbij: Spelen is leren

Van belang is hierbij dat eigen interesses en keuzes worden gestimuleerd, en er aandacht is voor zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Zo leert het kind vertrouwen te krijgen in zichzelf en de ander. Een basisvoorwaarde voor een kind om zich te kunnen ontplooien is zich veilig voelen.


Daarvoor is van belang dat er aandacht is voor ieder kind; het kind te accepteren zoals het is; het kind serieus te nemen en vertrouwen te geven; duidelijkheid en structuur te bieden.

 

Daarnaast is respect voor elkaar een belangrijk uitgangspunt: dit geldt voor iedereen, de leidsters, de ouders en de kinderen.

 

Wij zien de speelzaal als een speelgelegenheid die de ontwikkeling van peuters stimuleert, als aanvulling op de mogelijkheden thuis. Daarom vinden wij contact van de leidsters met de ouders/verzorgers erg

belangrijk.

 

Het volledige pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op de peuterspeelzaal.