Zorg

Onze zorgvisie

 

Ieder kind is anders. Sommige leerlingen hebben meer uitdaging, zorg of begeleiding nodig. Wij begrijpen dat dit vragen bij u kan oproepen. Met passend onderwijs zorgen wij dat uw kind onderwijs op maat krijgt dat aansluit bij zijn behoeften en mogelijkheden.

 

Zorgstructuur

We vinden het belangrijk dat de zorg zoveel mogelijk in de eigen klas plaatsvindt. Deze zorg is samen met de interne begeleider, leerkracht, ouders en eventuele externe partners afgestemd. Het kind staat centraal en moet zich prettig voelen, dat is ons uitgangspunt.

 

Belangrijke elementen in onze zorgstructuur zijn:

 • Een duidelijke 1-zorgroute met groepsbesprekingen, evaluaties en groepsoverzichten en groepsplannen
 • Een leerlingvolgsysteem (Parnassys)
 • Team-, Zorgteam-, Leerlingbesprekingen
 • Groepsbezoeken
 • School Video Interactie Begeleiding (SVIB)
 • Welbevindingsgesprekken
 • Kindgesprekken
 • Oudergesprekken
 • Teamscholing en presentaties
 • IB netwerk
 • Dossiervorming
 • Ondersteuning door het expertisecentrum
 • Extra ondersteuning binnen of buiten de groep (dyslexiebegeleiding, Plusklas, schoolmaatschappelijk werk (SMW))
 • Goede afstemming met peuterspeelzaal en kinderopvang

 

Zorgteam

Het Zorgteam komt vier keer per jaar bij elkaar. Wanneer het team het nodig vindt om over uw kind te spreken, vragen we ouders altijd eerst om toestemming. Deze ouders houden we ook op de hoogte van de uitkomsten van de gesprekken. Op afspraak kunnen ook ouders aansluiten.

 

Het Zorgteam bestaat uit deze partners:

• Schoolmaatschappelijk werk

• Schoolarts GGD

• Verpleegkundige GGD

• Expertisecentrum De Eenbes

• Interne begeleider(s)

 • En eventueel  leerkracht en directie

 

Passend onderwijs

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van onze basisondersteuning en aanvullende ondersteuning. De profielen van alle scholen samen garanderen een dekkend netwerk in de regio. Er is dus altijd een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen passend bij uw kind. 

 

U kunt ons schoolondersteuningsprofiel opvragen bij onze directrice. Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Helmond- Peelland PO waarbij alle Eenbesscholen zijn aangesloten: https://po.swv-peelland.nl/

 

Zie ook; Passend onderwijs

 

Ontwikkeling van het kind

Referentieniveau 1F is het niveau dat leerlingen aan het einde van groep 8 moeten beheersen om de overstap naar het voortgezet onderwijs te kunnen maken.

 

Om de kinderen zo goed mogelijk te volgen in hun ontwikkeling op cognitief en sociaal-emotioneel gebied, maken we gebruik van:
• Leerlingvolgsysteem ‘KIJK’ voor de groepen 1 en 2
• Niet- methodetoetsen (voornamelijk CITO)
• Het pedagogisch systeem ‘Zien’ in de groepen 1 t/m 8
• Quickscan Hoogbegaafdheid
• Methode gebonden toetsen
• Observaties
• Gesprekken met ouders en kinderen
• Rapport: 2x per jaar voor groep 3 t/m 8, 2x per jaar groep 1 en 2

 

Cito

De Cito-toetsen worden een of meer keer per jaar afgenomen volgens de richtlijnen van Cito en zoals gepland in de toetskalender. De eigen leerkracht neemt de toetsen af, behalve de individuele toetsen zoals voor lezen AVI en DMT.

 

Groepsplan

De hele groep wordt twee keer per jaar besproken met IB en de leerkracht. Hier wordt een groepsplan op gevormd en indien nodig eventuele vervolgstappen in gezet. In ons groepsplan brengen we kinderen met gelijke onderwijsbehoeften onder in clusters. De clusters kunnen continu van samenstelling veranderen.