Zorg

Sommige leerlingen hebben meer uitdaging, zorg of begeleiding nodig. Met passend onderwijs zorgen wij dat uw kind onderwijs op maat krijgt.

Visie op zorg

We vinden het belangrijk dat de zorg zoveel mogelijk in de eigen klas plaatsvindt. Deze zorg is samen met de interne begeleider, leerkracht, ouders en eventuele externe partners afgestemd. Het kind staat centraal en moet zich prettig voelen.

 

Belangrijke elementen in onze zorgstructuur zijn

 • Een duidelijke 1-zorgroute met groepsbesprekingen, evaluaties en groepsoverzichten en groepsplannen
 • Een leerlingvolgsysteem (Parnassys)
 • Team-, Zorgteam-, Leerlingbesprekingen
 • Groepsbezoeken
 • School Video Interactie Begeleiding (SVIB)
 • Portfoliogesprekken
 • Oudergesprekken
 • Teamscholing en presentaties
 • IB netwerk
 • Dossiervorming
 • Ondersteuning door het expertisecentrum
 • Extra ondersteuning binnen of buiten de groep (dyslexiebegeleiding, Plusklas, schoolmaatschappelijk werk (SMW))
 • Goede afstemming met peuterspeelzaal en kinderopvang. 

Passend onderwijs

Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben. U kunt ons schoolondersteuningsprofiel desgewenst bij de directeur verkrijgen. Voor meer informatie verwijzen wij u tevens naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Helmond- Peelland PO waarbij alle Eenbesscholen zijn aangesloten.

 

Ontwikkeling van het kind

Referentieniveau 1F is het niveau dat leerlingen aan het einde van groep 8 moeten beheersen om de overstap naar het voortgezet onderwijs goed te kunnen maken. Om de kinderen zo goed mogelijk te volgen in hun ontwikkeling op cognitief en sociaal-emotioneel gebied, maken we gebruik van:
• Leerlingvolgsysteem ‘KIJK’ voor de groepen 1 en 2
• Niet- methodetoetsen (voornamelijk CITO)
• Het pedagogisch systeem ‘Zien’ in de groepen 1 t/m 8
• Quickscan Hoogbegaafdheid
• Methode gebonden toetsen
• Observaties
• Gesprekken met ouders en kinderen
• Rapport: 3x per jaar voor groep 3 t/m 8, 2x per jaar groep 1 en 2

CITO

De CITO toetsen worden een of meer keer per jaar afgenomen volgens de richtlijnen van CITO en zoals gepland in de toets kalender. De toetsen worden door de eigen leerkracht afgenomen, m.u.v. de individuele toetsen zoals voor lezen AVI en DMT.

Groepsplannen

De toetsgegevens worden door de leerkracht ingevoerd en geanalyseerd. Het groepsplan wordt geëvalueerd en er wordt een nieuw groepsplan opgesteld, waarin leerlingen met gelijke onderwijsbehoeften geclusterd en ondergebracht worden in aanpak 1/2/3. De leerlingen die normaal mee kunnen, zitten in aanpak 2. Leerlingen die meer kunnen, zitten in aanpak 3. Leerlingen met extra instructie behoefte en begeleiding bij de verwerking zitten in aanpak 1. De hele groep wordt besproken met de intern begeleider. Aan de hand van het gesprek worden eventuele vervolgstappen gezet. De cyclus wordt 2 keer per jaar uitgevoerd.

Samenwerking met externe instanties 

Zorgteam bestaat uit:

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolarts GGD

Verpleegkundige GGD

Expertisecentrum De Eenbes

IB, eventueel leerkracht en directie

Op afspraak kunnen ook ouders aansluiten

 

Het zorgteam komt 4 keer per jaar bij elkaar.

Kinderen kunnen ingebracht worden door de verschillende personen, maar altijd na toestemming van de ouders. De betreffende ouders worden ook op de hoogte gehouden van de gesprekken.