Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (M.R.) is een overlegorgaan, dat bestaat uit leden die gekozen worden uit ouders en personeel van de school. Voor bepaalde besluiten met betrekking tot onze school heeft de schooldirectie, instemming, dan wel advies nodig van de M.R. Bij het nemen van andere besluiten door het bestuur heeft de M.R. het recht om adviezen te geven. De M.R. biedt de mogelijkheid tot direct contact en overleg tussen vertegenwoordigers van ouders, leerkrachten en bestuur. Tevens houdt de M.R. zich bezig met onderwerpen die het beleid van de school aangaan.

Wat is de M.R.?

De M.R. is de spreekbuis van ouders en leerkrachten naar de schooldirectie. Vergaderingen van de M.R. zijn openbaar. De vergaderdata staan in de schoolgids. De M.R.'s van alle scholen die onder het Eenbes bestuur vallen, kiezen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de G.M.R. 

De G.M.R.

De G.M.R. bestaat uit 16 leden. Taak van de G.M.R. is om bovenschoolse zaken ook bovenschools te bespreken en niet iedere M.R. afzonderlijk daarmee te belasten. 

De M.R. leden:

Teamgeleding:

Wim Aarts (voorzitter) 

Hilde van Rooij (lid)

Ingrid Gerrits (lid)

Oudergeleding

Mark Francken (lid)
Dorine Hagelaar (lid)
Diana Baggermans (lid)

Rene Donkers (lid)

 

Notulen 21 mei

Notulen 21 maart

Notulen 29 januari

Notulen 15 november

Notulen 25 september