Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (M.R.) is een overlegorgaan, dat bestaat uit leden die gekozen worden uit ouders en personeel van de school. Voor bepaalde besluiten met betrekking tot onze school heeft de schooldirectie, instemming, dan wel advies nodig van de M.R. Bij het nemen van andere besluiten door het bestuur heeft de M.R. het recht om adviezen te geven. De M.R. biedt de mogelijkheid tot direct contact en overleg tussen vertegenwoordigers van ouders, leerkrachten en bestuur. Tevens houdt de M.R. zich bezig met onderwerpen die het beleid van de school aangaan.

Wat is de M.R.?

De M.R. is de spreekbuis van ouders en leerkrachten naar de schooldirectie. Vergaderingen van de M.R. zijn openbaar. De vergaderdata staan in de schoolgids. De M.R.'s van alle scholen die onder het Eenbes bestuur vallen, kiezen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de G.M.R.

De G.M.R.

De G.M.R. bestaat uit 16 leden. Taak van de G.M.R. is om bovenschoolse zaken ook bovenschools te bespreken en niet iedere M.R. afzonderlijk daarmee te belasten. 

De M.R. leden:

Teamgeleding:

Wim Aarts (voorzitter) 

Hilde van Rooij (lid)

 

Oudergeleding

Mark Francken (lid)
Dorine Hagelaar (lid)
Rene Donkers (lid)

 

Notulen 2020-2021

vergaderdata agenda notulen
26-01-2020   26 januari 2021
04-11-2020   4 november 2020
08-09-2020   8 september 2020
22-06-2020   22 juni 2020
11-06-2020   11 juni 2020