Ouderbetrokkenheid

We informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij  stellen het ook erg op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met u:

Informatieavond

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders van alle groepen een uitnodiging voor een informatieavond. Daar hoort u alles over algemene en specifieke groeps- en schoolzaken.

Ouderavond / Rapporten

De leerkrachten van groep 1 en 2 rapporteren mondeling en wel op de geplande ouderavonden,
maar ook terloops. Vanaf de eerste tot en met de laatste schooldag worden de kleuters op onze
school in hun ontwikkeling gevolgd via een observatieschema.
De groepen 3 tot en met 8 krijgen rapporten, na de oudergesprekken. Het eindrapport is met facultatieve gesprekken. Alle rapporten zijn een uitdraai van de digitale rapportage van de leerkracht.  
Nu echter proberen wij de schoolkeuze te baseren op een breder fundament. In mei testen
wij onze leerlingen van groep 7 met een Cito entreetoets.
De resultaten van deze test geven aan hoe de individuele leerling ten opzichte van het landelijk
niveau scoort. Ook de hiaten van het geboden onderwijs komen aan het licht. De leerkrachten
van groep 8 hebben dan vervolgens de kans om een en ander tijdig bij te sturen.
Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot de leerkracht of de directie.

Nieuwsbrief

Regelmatig ontvangt u "de nieuwsbrief". Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht. Deze informatie wordt ook op de website geplaatst. U ontvangt een bericht hierover op uw mailadres .

Website

De foto’s en publicaties op onze website zijn een leuke aanvulling. Wij doen ons best deze zo actueel mogelijk te houden met foto’s en werk van de kinderen. Via de site kunt u deze ook downloaden. Als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website of in andere promotionele uitingen, laat het ons dan weten.