Onderwijs

Onze onderwijsmissie

 

Kinderen verlaten basisschool De Nieuwe Linde met een goedgevulde rugzak met kennis, vaardigheden en een positief-kritische houding. De mogelijkheden die ieder afzonderlijk kind heeft, worden gezien. Daarvoor zetten school, ouders en samenwerkingspartners zich in.

 

Kennis         

Wij geven kinderen een stevige basis mee. Vakken als lezen, taal, schrijven en rekenen bieden we aan met een eigentijdse leermethoden, op een kwaliteitsniveau dat bovengemiddeld wordt beoordeeld. Daarnaast vinden we het belangrijk om kinderen kennis mee te geven over wat er in de wereld speelt. We besteden aandacht aan cultuur, muziek, ICT, techniek en Engels. Ook leren we kinderen hun eigen kwaliteiten ontdekken en ontplooien.

           

Vaardigheden

Onze maatschappij vraagt om 21e-eeuwse vaardigheden. Belangrijke vaardigheden vinden wij sociaal-emotionele vaardigheden, spreken en luisteren, creatief oplossend denken, samenwerken, plannen en organiseren, mediawijsheid en reflecteren.

 

Attituden

We stimuleren kinderen tot het ontwikkelen van een kritische houding, eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap, doorzettingsvermogen en nieuwsgierigheid. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze kinderen leren omgaan met verschillen, dat ze weten wie zij zijn en waar ze voor staan (zelfkennis) en leren om trots te zijn op zichzelf (zelfvertrouwen) en op elkaar.

           

Onze onderwijsvisie

 

In onze visie verwoorden we hoe we onze missie willen realiseren. Het kind staat daarbij centraal. Ook weten we dat ieder kind zijn eigen ontwikkelingsproces doormaakt. Daarom kiezen we voor een aanpak op maat, passend bij de behoefte en mogelijkheden van het individu.

 

We creëren voor alle kinderen een positief klimaat en een rijke en betekenisvolle leeromgeving, die de nieuwsgierigheid van het kind prikkelt. Hierdoor zijn zij betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Minimaal drie keer per jaar werken we in projecten aan een thema. Dit draagt bij aan de verwondering en nieuwsgierigheid van de kinderen. In de onderbouw komen  rekenen en taal spelenderwijs, via dat thema aan de orde.

 

Vraaggestuurd leren

Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook hun eigen inbreng hebben in het onderwijs en zich eigenaar voelen. Dit komt terug in de kinderraad, waar kinderen mogen meedenken over alles wat met school te maken heeft. Verder mogen alle kinderen hun inbreng geven voor de keuze van thema’s, projecten, presentaties en werkstukken.  

 

Thematisch werken

Binnen het thematisch werken spreken we de nieuwsgierigheid, creativiteit, kritische houding, verantwoordelijkheid en intrinsieke motivatie van kinderen aan. We richten ons op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren waarbij kinderen kennis, inzichten en vaardigheden van de 21e eeuw opdoen. Kinderen bepalen zo, binnen gestelde kaders, hun eigen leervragen.

 

Talentontwikkeling

Het ontdekken en ontwikkelen van talenten die in elk kind zitten, krijgt op De Nieuwe Linde veel aandacht. Onder de noemer ‘Talinde’ (een samentrekking van talent en linde) krijgen kinderen ruimte om uit te blinken in muziek, dans, fotografie, ICT, knutsel- en bakkunsten en meer. We organiseren twee keer per jaar talentenshows. Voor al deze activiteiten werken we samen met partners uit onze omgeving en verbinden we inspirerende professionals aan onze school.

 

Cultuur Loper

De Nieuwe Linde neemt deel aan de Cultuur Loper, waarmee we investeren in de kwaliteit van onze cultuureducatie. Binnen verschillende thema’s besteden we structureel aandacht aan kunst, cultuur en beeldende vorming, muziek en dans.