Kwaliteit

Op De Nieuwe Linde werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers, inspectierapport – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. 

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2019 2017 2015
Medewerkers geven een: 7,7 7,9 7,6
Ouders geven een:  7,9 7,9 7,5
Leerlingen geven een:  8,8 8,3 8,2

 

De ‘managementletter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school.

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2020 2019 2018
Landelijk gemiddelde  nvt* 536,1 535,6
Schoolscore nvt* 536,8 545,8

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. 

* In 2020 is er geen Cito eindtoets afgenomen i.v.m. corona.

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen een passend schooladvies. Aan het begin van het schooljaar in groep 8 hebben kinderen en ouders een gesprek met de leerkracht over de werkwijze in groep 8. In december krijgen de kinderen een voorlopig advies. Voor de aanmelding voor het VO krijgen de kinderen hun definitieve advies. 

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

 

  2019-2020 2018-2019 2017-2018
Aantal schoolverlaters 

13

24 24
VWO 5 (38%) 10 (42%) 11 (46%)
HAVO/VWO 2 (15%)   4 (17%)
HAVO 1 (8%) 3 (13%) 3 (13%) 
VMBO-T/HAVO 1 (8%)   3 (13%)
VMBO-G/HAVO   3 (13%)  
VMBO-T 1 (8%)   1 (4%)
VMBO-GL   5 (21%)  
VMBO-K 1 (8%) 2 (8%) 1 (4%)
VMBO-B/K 1 (8%)    
VMBO-B 1 (8%) 1 (4%) 1 (4%) 

 

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken:  

  • Competenties van de 21ste eeuw, zoals: Samen werken (SCL, Structureel Coöperatief Leren), ICT.
  • Doorlopende zorgstructuur.
  • Talentontwikkeling en muzikale ontwikkeling (met coaching).
  • Positief sturen op gedrag: ''Goed gedrag kun je leren'',  implementatiefase.
  • Instructie model EDI (Effectieve Directe Instructie).
  • Teamprofessionalisering middels beeldcoaching (SVIB, School Video Interactiebegeleiding). 
  • Waarborgen hoge kwaliteit verkeerseducatie (gezondheid, milieu, ouderbetrokkenheid) middels BVL (Brabants Verkeersveiligheid Label)

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.