Kwaliteit

Op De Nieuwe Linde werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers, inspectierapport – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidspeilingen

Elke 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. 

*in 2021 is geen tevredenheidspeiling afgenomen i.v.m. corona.

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2019 2017 2015
Medewerkers geven een: 7,7 7,9 7,6
Ouders geven een:  7,9 7,9 7,5
Leerlingen geven een:  8,8 8,3 8,2

 

De ‘managementletter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school.

 

Toetsresultaten

Het plezier in leren vinden wij belangrijk, evenals goede resultaten die passen bij de ontwikkeling van de kinderen.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2022 2021 2020
Landelijk gemiddelde  534,8 534,5 nvt*
Schoolscore 534,3 534,2 nvt*

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. 

* In 2020 is er geen Cito eindtoets afgenomen i.v.m. corona.

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen een passend schooladvies. Aan het begin van het schooljaar in groep 8 hebben kinderen en ouders een gesprek met de leerkracht over de werkwijze in groep 8. In december krijgen de kinderen een voorlopig advies. Vóór de aanmelding voor het VO krijgen de kinderen hun definitieve advies. 

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

 

  2019-2020 2020-2021 2021-2022
Aantal schoolverlaters 

13

35 18
VWO 5 1
HAVO/VWO 5 3
HAVO 7 5
VMBO-TL/HAVO 6 3
VMBO-G/HAVO      
VMBO-TL 1 1
VMBO-GL   1  
VMBO-KL 4  
VMBO-KB 5 1
VMBO-BB 1 4

 

 

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

Kwaliteitszorg bij Eenbes Basisonderwijs en op school is veel meer dan een procedure. Wij willen ons werk goed doen. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en onze ouders. Wij werken daarom voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Hieronder ziet u welke kwaliteitsmeters we gebruiken en wat we daarmee doen. Hierbij werken we altijd vanuit de PDSA (plan-do-study-act) cyclus. 

 

  •  Audit bestuur (1x per 4 jaar)
  • Visitatie school (1x per 4 jaar)
  • Kwaliteits-/tevredenheidsonderzoek (1x per 2 jaar)
  • Schoolzelfevaluatie m.b.t. de tussen- en eindopbrengsten (2x per jaar)
  • Evaluatie jaarplan
  • RIE (risico inventarisatie en evaluatie)
  • Monitoring sociale veiligheid
  • Gesprekkencyclus

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.